ریاضیات گسسته و جبرواحتمال 93 همراه با کتاب آزمون رایگان

ریاضیات گسسته و جبرواحتمال 93 همراه با کتاب آزمون رایگان

* ارائه‌ی جزوه‌های کلاسی و شگردهای حل تست

* تست‌های استاندارد شبیه‌سازی شده با کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

* بررسی تمامی تست‌های کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور تا سال 93

* تحلیل و بررسی تمامی تمرین‌های کتاب درسی در قالب تست‌های استاندارد

* بررسی تست‌های کنکورهای آزمایشی در قالب بخش تست هایی در حاشیه‌ی کنکور سراسری

* به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 93

کتاب آزمون شامل 26 دوره آزمون استاندارد شامل:

- 10دوره آزمون جمع‌بندی فصل به فصل

- 12 دوره آزمون شبیه‌سازی شده با کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور 6 سال اخیر

- 4 دوره آزمون سراسری داخل و خارج از کشور 92 و 93

- ارائه‌ی پاسخ‌نامه‌های کاربردی تشریحی

25000 تومان

ریاضیات گسسته و جبرواحتمال 93 همراه با کتاب آزمون رایگان

ریاضیات گسسته و جبرواحتمال 93 همراه با کتاب آزمون رایگان

* ارائه‌ی جزوه‌های کلاسی و شگردهای حل تست

* تست‌های استاندارد شبیه‌سازی شده با کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور

* بررسی تمامی تست‌های کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور تا سال 93

* تحلیل و بررسی تمامی تمرین‌های کتاب درسی در قالب تست‌های استاندارد

* بررسی تست‌های کنکورهای آزمایشی در قالب بخش تست هایی در حاشیه‌ی کنکور سراسری

* به همراه كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور 93

کتاب آزمون شامل 26 دوره آزمون استاندارد شامل:

- 10دوره آزمون جمع‌بندی فصل به فصل

- 12 دوره آزمون شبیه‌سازی شده با کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور 6 سال اخیر

- 4 دوره آزمون سراسری داخل و خارج از کشور 92 و 93

- ارائه‌ی پاسخ‌نامه‌های کاربردی تشریحی

25000 تومان